ପୃଷ୍ଠା - 1

ସେବା

ବିକ୍ରୟ ସେବା

ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ ସେବା |

ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ |
2.OEM ଉତ୍ପାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିନାର୍ |
3. ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ |

ବିକ୍ରୟ ସେବାରେ |

1. ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ
2. ପ୍ୟାକିଂ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
3. ସିପିଂ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |

ବିକ୍ରୟ ସେବା ପରେ

1. ଭିଡିଓଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାପନ ଗାଇଡ୍ |
2. ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
3. ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରେ |

ଆମେ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |

1.CE / ISO / COO ଏବଂ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
2. ଭିଡିଓ, କାରଖାନା ଭିଡିଓ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |
3. ସଂସ୍ଥାପନ ଭିଡିଓ, ଉତ୍ପାଦ ମାନୁଆଲ୍ |

OEM / ODM ସେବା |

OEM ଏବଂ ODM ସେବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ଉତ୍ପାଦ ଆକୃତି କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍, ଫଙ୍କସନ୍ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍, LOGO ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ରଙ୍ଗ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ |
ଜାହାଜ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ତାଲିମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |
ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ |